Asian Pacific Digestive Week
APDW2016

KOBE, Japan
Innovative Approaches to Gastroenterology
November 2-5, 2016
Venuue: Kobe Convention Center
Presidents: Kentaro Sugano , Michio Kaminishi

Congress Overview

APDW 2016 Conference Information(PDF)
Date:November 2 –5, 2016
Venue:Kobe Convention Center
Hosting Societies:JDDW [Japan Digestive Disease Week]
JSGE [The Japanese Society of Gastroenterology]
JGES [Japan Gastroenterological Endoscopy Society]
JSH [Japan Society of Hepatology]
JSGS [Japanese Society of Gastroenterological Surgery]
Local Organizing Committee:
Presidents
 Kentaro Sugano
Michio Kaminishi
President of Official Member Societies of JDDW
 Tooru Shimosegawa [JSGE]
Hisao Tajiri [JGES]
Kazuhiko Koike [JSH]
Yasuyuki Seto [JSGS]
Local Organizing Committee
ChairKazuichi Okazaki
Financial Committee
ChairKazuhiko Koike
Kazuaki Chayama
Yoshinori Igarashi
Hiroto Miwa
Yasuyuki Seto
Sumio Watanabe
Scientific Committee
ChairSeigo Kitano
Vice ChairMamoru Watanabe
Kazuma Fujimoto
Mitsuhiro Fujishiro
Takuji Gotoda
Hideyuki Hiraishi
Takao Itoi
Shuichi Kaneko
Hiroshi Kashida
Wataru Kimura
Kuriko Kudo
Masatoshi Kudo
Shuji Shimizu
Keiko Shiratori
Hisao Tajiri
Tadatoshi Takayama
Hajime Takikawa
Naohisa Yahagi
Hironori Yamamoto
Hiroki Yamaue
Osamu Yokosuka
Kazuhiro Yoshida
Toshiaki Watanabe
Public Relations Committee
ChairYoshikazu Kinoshita
Mitsuhiro Fujishiro
Yutaka Sasaki
Masahiko Watanabe
Administration Committee
ChairMasaki Mori
Terumi Kamisawa
Wataru Kimura
Satoshi Mochida
Hironori Yamamoto